Rekisteriseloste

6.3.2017
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Axus Finland Oy (ALD Automotive)
Y-tunnus: 0643850-5
Osoite: Ohtolankatu 4, 01510 Vantaa
Puh.: +358 10 404 00

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nanayaw Awuah-Addae
Compliance & Risk Manager
Axus Finland Oy
Puh. +358 10 404 2714

2. Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, asiakassuhteeseen, lakiin ja/tai muille henkilötietolain 8 §:ssä säädetyille perusteille.

Axus Finland Oy voi käsitellä henkilötietoja:

  • asiakassuhteiden luomiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi;
  • varmistaakseen asiakkaan/käyttäjän henkilöllisyyden;
  • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi;
  • asiakkaan/käyttäjän pyytämien palveluiden suorittamista varten;
  • yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen;
  • tarjotakseen, kehittääkseen ja parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan;
  • analysointi- ja tilastotarkoituksiin; sekä
  • lainmukaisten ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Axus Finland Oy voi esimerkiksi olla velvollinen rekisteröimään ajoneuvokohtaiset kuljettajatiedot ajoneuvoliikennerekisteriin.

Lisäksi Axus Finland Oy voi käsitellä henkilötietoja lähettääkseen markkinointiviestejä asiakkailleen. Sähköistä suoramarkkinointia lähetetään vain asiakkaille, jotka ovat sen etukäteen nimenomaisesti hyväksyneet.

Axus Finland Oy:n sähköisten palvelujen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja voidaan seurata muun muassa evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

4. Rekisterin tietosisältö

Axus Finland Oy voi kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja:

Rekisteröidyn perustiedot: Etu- ja sukunimi, henkilötunnus, siviilisääty, kieli, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema, Axus Finland Oy:n palveluissa käytetyt käyttäjätunnukset ja salasanat sekä kielto-/suostumustiedot.

Rekisteröidyn asiointitiedot: Sopimustiedot, asiakkuustyyppi, asiakassuhteen alkupäivämäärä, sopimustyyppi, ajoneuvon tiedot sekä tiedot Axus Finland Oy:n verkkopalveluiden käytöstä.

Rekisteröidyn taloudelliset tiedot: Yritysyhteydet, luottotietomerkinnät, maksuhäiriötiedot ja luottoluokitus.

Rekisteröidyn työnantajatiedot: Työnantajan nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot.

Rekisteröidyn sijaintitiedot: Rekisteröidyn matkapuhelimen tai muun vastaavan sijaintitiedot, IP-osoite ja ajoneuvon sijaintitiedot.

Palveluihin liittyvät tiedot: Polttoainetankkaukset, huollot ja renkaidenvaihdot, palvelukorttien käyttötiedot ja muita vastaavia tietoja liittyen palvelukokonaisuuteen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn työnantajalta sekä Suomen Asiakastieto Oy:ltä. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, kun rekisteröity käyttää Axus Finland Oy:n (verkko)palveluita sekä julkisista rekistereistä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Axus Finland Oy saattaa toimintansa kansainvälisen luonteen ja palvelun laadun ylläpitämisen johdosta luovuttaa henkilötietoja sovellettavan lain sallimissa rajoissa EU:n/ETA:n sisällä ja niiden ulkopuolella oleville muille samaan konserniin kuuluville yksiköille. Lisäksi henkilötietojen käsittelyyn voidaan käyttää EU:n/ETA:n sisällä ja ulkopuolella olevia kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi Axus Finland Oy:n lukuun ja ohjeiden mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Axus Finland Oy säilyttää henkilötietoja keskitetyssä tietokannassa ja on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen henkilötietoja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä tai vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, oikeudettomalta luovuttamiselta tai pääsyltä tietoihin. Tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tietyt siihen oikeutetut henkilöt ja kaikki tietoja käsittelevät henkilöt on velvoitettu pitämään tiedot luottamuksellisina.

Tietoja säilytetään vain tässä rekisteriselosteessa esitettyjen tarkoitusten toteuttamisen ajan, ellei laki salli tai vaadi pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen Axus Finland Oy poistaa kaikki edellä mainitut hallussaan olevat tiedot kohtuullisen ajan kuluessa. Osaa tiedoista voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli se on tarpeen riidan ratkaisemiseksi, sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai muutoin teknisten tai oikeudellisten vaatimusten täyttämiseksi.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa korjausta, täydentämistä tai poistoa, ellei Axus Finland Oy:llä ole laista tai lainmukaisista kaupallisista tarkoituksista johtuvaa velvollisuutta tai tarvetta säilyttää kyseistä tietoa. Axus Finland Oy pidättää oikeuden kieltäytyä pyynnöistä, jotka ovat perusteettomia tai muutoin epäkäytännöllisiä, vaarantavat muiden yksityisyyden, tai jos laki ei muutoin vaadi pääsyn antamista tietoihin. Tarkastusoikeutta tai tietojen korjausta, täydentämistä tai poistoa koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen: Axus Finland Oy (ALD Automotive), Ohtolankatu 4, 01510 Vantaa; leasingmyynti.fi@aldautomotive.com.

Vastaus toimitetaan pyynnön esittäneelle postitse tai sähköpostitse. Tarkastuspyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää Axus Finland Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tätä koskevan kiellon tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu, ja se on lähetettävä yllä olevaan osoitteeseen.